Privacyverklaring

1. Algemeen

Onderhavig Privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) die wij verzamelen over u om u onze diensten te kunnen aanbieden. Door onze website te gebruiken of uw gegevens met ons te delen via onze webformulieren, gaat u akkoord met de praktijken die worden beschreven in onderhavig Privacybeleid. Indien u niet akkoord bent met de bepalingen van onderhavig privacybeleid, maakt u best geen gebruik van onze website en raden wij u aan om uw persoonsgegevens niet met ons te delen. In dat geval gaat u er echter mee akkoord dat u niet kunt genieten van alle diensten en voordelen die worden aangeboden op de website facozinc.com.

 

2. Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De SA Façozinc (hierna “Façozinc” genoemd) waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Rue des 7 Actions 39, 6060 Gilly (Belgique), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0433.671.558, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) die u rechtstreeks met ons deelt op onze website: facozinc.com.

3. Welke gegevens verzamelen wij, voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis?

Het betreft alle gegevens die u met ons deelt, enerzijds via de formulieren op de website van Façozinc en, anderzijds, via de cookies die werden opgeslagen door ons of, meer algemeen, diensten van derden.

3.1. Formulier “Contacteer ons”

Met dit formulier willen we onze verantwoordelijken of hun onderaannemers de kans geven om een antwoord te bieden op de vraag die u hebt ingediend via dit formulier, met name op uw vraag in het veld “bericht”. De gegevens zullen worden bewaard en verwerkt in het kader van het bericht dat u ons hebt gestuurd.

Uw gegevens worden enkel verwerkt mits uw akkoord. Dit is tevens de wettelijke basis voor de gegevensverwerking.

3.2. Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. De cookies die worden gebruikt op deze website zijn strikt beperkt tot technisch en optioneel gebruik voor publieksmetingen.

Een cookie is een klein bestand dat wordt verspreid via de pagina’s van een bepaalde website. Het bestand wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone. De informatie in deze cookies kan worden verstuurd naar de servers van de website wanneer u de website later opnieuw bezoekt. Hierdoor kan de auteur van de website de activiteiten van de internetgebruiker traceren.

We merken op dat elk technisch traceringsproces onder de term “cookies” valt. Dit omvat ook de algemene “scripts”. Een script is een onderdeel van de programmeercode die wordt gebruikt om een bepaalde website op een interactieve manier te laten functioneren. Tot slot zijn er nog andere soorten cookies, zoals de “webbakens”, “pixeltags” of “cookies van sociale netwerken”.

Dankzij cookies kunnen we de inhoud personaliseren en u de nodige functies bieden voor de goede werking van de website. Op die manier kunnen we, bijvoorbeeld, uw winkelmandje controleren of de door u gekozen taal onthouden.

3.2.1 Technische cookies

Wij gebruiken bepaalde cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, zoals de gekozen taal. Deze cookies zijn van essentieel belang voor de goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld.

3.2.2. Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies om de werking van onze website te analyseren en verbeteren met Google Analytics. Deze tool verzamelt bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het uur waarop u onze website bezoekt, de pagina’s die u hebt geraadpleegd, het type webbrowser dat u hebt gebruikt, het platform en/of exploitatiesysteem dat u gebruikt.

Uw gegevens worden enkel verwerkt mits uw akkoord. Dit is tevens de wettelijke basis voor de gegevensverwerking.

U kan uw akkoord op elk moment wijzigen of intrekken door uw voorkeuren aan te passen via de cookiebalk of door te klikken op de knop “Cookiebeleid” rechts onderaan de website facozinc.com

3.2.3. Lijst van cookies die worden gebruikt op deze website :
Nom Fournisseur Finalité Durée de rétention Type

_ga
_gat
_gid

Google Wordt gebruikt om gegevens met betrekking tot het toestel en het gedrag van de gebruiker door te sturen naar Google Analytics. Volgt de internetgebruiker via de toestellen en marketingkanalen.

2 jaar
2 jaar
sessie

Pixel Tracker

tarteaucitron

Tarteaucitron Wordt gebruikt voor de configuratie van het gebruik van cookies op het apparaat.

1 jaar

 

pll_language

Polylang Wordt gebruikt voor de goede werking van het meertalige gedeelte van de website.

1 jaar

 

4. Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de handelingen waarvoor we de gegevens verzamelden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

5. Met welke partijen kunnen uw gegevens worden gedeeld?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met andere bedrijven van Façozinc voor bovengenoemde doeleinden.

Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met de partners van Façozinc voor marketingdoeleinden. Dit is echter enkel het geval indien u hiervoor uw expliciet akkoord hebt gegeven.

In het kader van de uitvoering van onze diensten, met name onze marketingdoeleinden, is het mogelijk dat we onze taken volledig of gedeeltelijk uitbesteden aan onderaannemers die contractueel met ons zijn verbonden.

Façozinc eist van zijn onderaannemers dat ze de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens naleven en voldoende waarborgen bieden door de gepaste technische en operationele maatregelen te treffen, zodat de verwerking van uw gegevens beantwoordt aan de vereisten van de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming en zodat we steeds kunnen waarborgen dat uw rechten worden beschermd.

Wij verkopen, noch verspreiden de persoonsgegevens die we verzamelen aan derden, op welke manier dan ook.

In bepaalde gevallen zullen onze website en applicaties plug-ins voor verschillende sociale netwerken aanbieden. Als u ervoor kiest om in interactie te treden met een sociale netwerksite zoals Facebook of Twitter, zal uw activiteit op onze website of via onze applicaties ook toegankelijk zijn via dit sociale netwerk. Gelieve het privacybeleid van de sociale netwerken in kwestie te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en de overdracht van uw persoonsgegevens, uw rechten en de manier waarop u uw privacy-instellingen kunt wijzigen.

6. Wat zijn uw rechten?

  • Recht op inzage: u beschikt over het recht om uw gegevens op elk moment gratis te raadplegen.
  • Recht op rectificatie: u beschikt over het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en ongepaste gegevens of gegevens die niet langer een nut dienen te laten verwijderen. Wij wijzen u erop dat u op elk moment kunt controleren of de gegevens die u met ons deelt correct zijn.
  • Recht op gegevenswissing: indien u niet langer akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens en u voldoet aan de voorwaarden om beroep te doen op uw recht op gegevenswissing, zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid: voor zover nodig hebt u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid onder de voorwaarden zoals voorzien in de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming:.
  • Recht op bezwaar: u beschikt over een recht op bezwaar voor elk gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
  • Recht op beperking van de verwerking: tot slot beschikt u over het recht om van Façozinc te vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken, overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming.

7. Hoe kan u beroep doen op uw rechten?

Stuur een e-mail naar info@facozinc.com of stuur een brief naar de maatschappelijke zetel van

Façozinc
Rue des 7 Actions 39
6060 Gilly
Belgique

8. Informatie met betrekking tot kinderen

Over het algemeen verzamelen we niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we de informatie van kinderen jonger dan 13 jaar onopzettelijk hebben verzameld, nemen we de nodige maatregelen om deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen, behalve indien de toepasselijke wetgeving ons verplicht om deze gegevens te bewaren.

Wanneer we weten dat een kind ouder is dan 13 jaar, maar hij/zij door de toepasselijke wet als minderjarige wordt beschouwd, zullen we de toestemming van een ouder/voogd vragen om de persoonsgegevens van het kind in kwestie te mogen verwerken.

9. Link naar andere websites en diensten

Het is mogelijk dat onze website links naar websites van derden bevat. Bovendien geven enkele van onze diensten u toegang tot de diensten van derden (zoals sociale netwerken).

Wij hebben geen controle over de manier waarop deze websites en diensten van derden uw persoonsgegevens verwerken. We controleren de websites en diensten van derden niet. Bijgevolg kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze websites en diensten, noch voor hun praktijken inzake de bescherming van het privéleven. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van de respectievelijke websites en diensten van derden nauwkeurig te lezen indien u hier toegang tot krijgt via onze website of diensten.

10. Veiligheid

We ontwikkelden enkele veiligheidsregels die zijn afgestemd op het technisch en organisatorisch plan om te vermijden dat de gegevens worden vernietigd, verloren gaan, worden vervalst of gewijzigd, dat bepaalde partijen er onbevoegde toegang tot krijgen, dat de gegevens accidenteel worden gedeeld met derden of op elke andere manier worden verwerkt zonder uw toestemming.

11. Clausule voor de beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Façozinc zal worden beperkt tot rechtstreekse schade, met uitzondering van alle onrechtstreekse schade. Façozinc zal onder geen beding verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade die rechtstreeks wordt berokkend zoals, zonder dat deze lijst uitputtend is, gegevensverlies, financiële of commerciële schade, winstverlies, verhoging van de algemene kosten, verstoring van de planning.

Bovendien kan Façozinc niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan een onrechtmatige verwerking van de gegevens door derden (diefstal van data, virussen, phising of andere overtredingen via de digitale kanalen).

We willen u er ook op wijzen dat onze website hyperlinks en andere referenties kan bevatten naar andere websites die wij niet beheren, noch controleren. Bijgevolg zijn onderhavige bepalingen niet van toepassing op deze websites. We kunnen onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud op deze websites, noch eventuele aanbiedingen, producten en diensten die hierop worden voorgesteld. Wij raden u daarom aan om de regels voor de bescherming van het privéleven van iedere website die u bezoekt nauwkeurig te lezen, aangezien deze regels kunnen verschillen van de bepalingen in ons privacybeleid.

12. Wat gebeurt er bij een geschil?

Indien u van mening bent dat wij niet voldoen aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen, kan u contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar info@facozinc.com

of u kan een brief sturen naar de maatschappelijke zetel, op het adres

Façozinc
Rue des 7 Actions 39
6060 Gilly
Belgique

We stellen alles in het werk om u zo snel mogelijk een antwoord te bieden.

Voor klachten of bezwaren kan u een e-mail sturen naar info@facozinc.com

of u kan een brief sturen naar de maatschappelijke zetel, op het adres

Façozinc
Rue des 7 Actions 39
6060 Gilly
Belgique

Indien u niet tevreden zou zijn met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De Belgische toezichthoudende autoriteit is de
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Dit is het enige recht dat van toepassing is in geval van een geschil.

Elk geschil dat niet minnelijk kon worden geschikt binnen een termijn van een maand, of een langere termijn die onderling overeen werd gekomen, zal door de meest gerede partij voor de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Bergen worden gebracht. Dit is tevens de enige bevoegde rechtbank.

14. Datum van inwerkingtreding

Onderhavig privacybeleid werd opgesteld op 16.02.2020. Dit is tevens de datum van de inwerkingtreding. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment bepaalde delen van onderhavig beleid te wijzigen, veranderen, aan te passen of te verwijderen.