Conditions générales de vente

1. Algemeen

Onze offertes, bevestigingen, leveringen, facturaties, aankopen en andere prestaties gebeuren uitsluitend volgens deze verkoopvoorwaarden. Onze onderstaande voorwaarden annuleren en vervangen zelfs de aankoopvoorwaarden die eventueel op bestelbons of andere geschriften staan van diegene aan wie wij verkopen of leveren.


2. Prijzen

Onze prijzen zijn netto, vrij van elke taks of belasting van welke aard ook, af fabriek behoudens andersluidende bepaling.
Tussen het moment van de offerte en dat van de levering, behouden wij ons het recht voor om onze prijzen aan te passen aan schommelingen in de wisselkoersen, wijzigingen van de douanetarieven, om het even welke taksen of belastingen alsook aan eventuele loonsverhogingen, stijgingen van de transportkosten en wijzigingen in de grondstofprijzen.


3. Offertes en bestellingen

Onze offertes zijn geldig gedurende een keuzetermijn bepaald onder de bijzondere voorwaarden. Indien wij geen enkele keuzetermijn vastleggen, worden onze offertes opgemaakt zonder verbintenis.
Alle bestellingen van onze klanten dienen schriftelijk bevestigd te worden uitgaande van de persoon die daartoe door hen gemachtigd is.
De afhaling van goederen door een aangestelde die over een behoorlijk mandaat van de werkgever beschikt, verbindt deze laatste, waarbij deze werkgever verplicht is om ons schriftelijk te verwittigen in geval van intrekking van dit mandaat. Elke persoon die zich aanmeldt om de goederen af te halen voor rekening van zijn/haar werkgever, is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk met deze laatste. De door hem/haar aangebrachte handtekening, hetzij op de verzendingsnota, of op de factuur, bevestigt dat alle verificaties (HOEVEELHEID - KWALITEIT - AFMETINGEN) uitgevoerd werden, zodat geen enkele klacht later ontvankelijk zal zijn.


4. Niet-opgeslagen goederen door de verkoper en besteld door de koper

Er zal een voorschot gevorderd worden ten belope van:

 • 0% van de bestelling voor elke bestelling van minder dan 100 € ;
 • 50% van de bestelling voor elke bestelling van meer dan 100 € met een minimum van 100 €.
Het voorschot zal niet terugbetaald worden in geval van annulatie van de bestelling en in dit bijzonder geval behoudt FACOZINC zich het recht voor om schadevergoeding te eisen aan de koper in geval van een aangetoond financieel nadeel.
Indien het een goed betreft dat speciaal voor de koper geproduceerd werd, zal het integrale bedrag van de overeengekomen prijs gefactureerd worden.


5. In geval van verkoop op monster, verbindt deze laatste ons niet en houdt deze niet in dat de levering volledig identiek zou zijn. Wij behouden ons het recht voor om onze producten te wijzigen na de bestelling teneinde er elke nuttige verbetering op aan te brengen.


6. Levering-Termijnen-Risico's

Behoudens schriftelijke andersluidende bepaling, worden de leveringstermijnen enkel indicatief gegeven en het niet naleven ervan kan dus tot geen enkel verhaal bij de koper leiden.
Oorlogen, stakingen, lock-outs, slechte weersomstandigheden en alle oorzaken die de ontvangst van de grondstoffen, brandstoffen, bevoorradingen, de normale productie, de verzending of het transport van goederen hinderen, en in het algemeen alle oorzaken buiten onze wil, worden beschouwd als gevallen van overmacht en ontslaan de firma van alle aansprakelijkheid en dit zelfs indien gespecificeerd werd dat de termijnen niet-verlengbaar zijn.
In alle gevallen van aangetoonde overmacht, hebben de koper en de verkoper het recht om de bestelling te annuleren, waarbij deze laatste, in dergelijk geval, de uitvoering ervan kan uitstellen.
Onze producten worden geleverd vanuit onze magazijnen. Elk risico dat het goed eventueel kan lopen, wordt gedragen door de koper vanaf het ogenblik dat dit goed te zijner beschikking gesteld wordt in onze magazijnen en zelfs in het geval waarin het transport te onzen laste is.
Het lossen van de goederen wordt uitgevoerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper die zich desgevallend zal vergewissen van de stevigheid van de draagstructuur in geval van levering op een dak en van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. De koper doet derhalve onherroepelijk afstand van elk verhaal tegen de verkoper in geval van een ongeval of beschadiging van de goederen op het ogenblik van de levering.


7. Klachten

De aanvaarding van de goederen wordt verondersteld in onze magazijnen te gebeuren. Om ontvankelijk te zijn, dient elke klacht geformuleerd te worden via aangetekend schrijven gericht aan de verkoper binnen de twee dagen die volgen op de ontvangst van de goederen en vóór elk gebruik of toepassing ervan.

De verborgen defecten of gebreken die invloed hebben op het goed, verplichten ons enkel tot de vervanging ervan, zonder enige andere schadevergoeding, waarbij het vervangen product onze eigendom blijft.


8. Terugzenden goederen

FACOZINC aanvaardt geen terugzendingen van goederen behalve wanneer de fout haar toekomt en in dat geval:
 • Dient de aanvraag tot terugzending ingediend te worden binnen de 2 dagen na ontvangst van de goederen;
 • Het teruggestuurde goed zal franco teruggezonden worden naar onze werkhuizen binnen de twee weken en de creditnota zal opgemaakt worden binnen de maand.

In de andere gevallen dient de terugzending om ontvankelijk te zijn, te beantwoorden aan de volgende voorafgaande criteria van aanvaarding:

 • De aanvraag tot terugzending dient ingediend te worden binnen de 2 dagen na ontvangst;
 • De koper dient de leveringsbon en de factuur te bezorgen die de aankoop bevestigt;
 • Het teruggestuurde artikel dient de referenties van FACOZINC te dragen;
 • Het akkoord van de Commerciële Directie dient bekomen te worden.

Indien voldaan is aan bovenstaande criteria zal de terugzending gebeuren onder de volgende voorwaarden:

 • De terugzending van goederen dient plaats te vinden binnen de twee weken franco onze werkhuizen;
 • Indien het goed een product is uit het assortiment op voorraad en niet herverpakt dient te worden:
  • Geen waardevermindering voor een terugzending binnen de 5 werkdagen;
  • Na deze termijn zal een waardevermindering van 25% toegepast worden;
 • Een waardevermindering van 50% zal toegepast worden indien het goed een product is uit het assortiment op voorraad en herverpakt dient te worden;
 • Een waardevermindering van 100% zal toegepast worden indien het goed niet aanvaard wordt in terugzending bij de leverancier (indien het aanvaard wordt door de leverancier, zal de waardevermindering van de leverancier van toepassing zijn) voor producten op maat vervaardigd, promotie-artikelen of gedeclasseerde artikelen.

 • 9. Betaling

  Onze facturen zijn integraal contant betaalbaar behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling. De niet-geïnde bedragen op de vervaldag geven aanleiding zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, tot een intrest gelijk aan 12% per jaar.
  Los van deze conventionele verwijlintresten, zal het bedrag van elke factuur die langer dan een maand vanaf de vervaldag niet betaald is, automatisch vermeerderd worden met 10% als niet-reduceerbare forfaitaire strafclausule met een minimum van 123,95 €.
  De klant kan geen klacht aanwenden om zijn betalingen op te schorten of uit te stellen.
  Bovendien worden bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag ervan, alle uitgeschreven facturen opeisbaar, zowel in hoofdsom als de bijhorigheden.
  De verkoper kan eveneens elke levering aan de koper weigeren in geval van een niet-betaalde factuur op de vervaldag.
  Onze facturen kunnen overgedragen worden tussen de verschillende ondernemingen van de groep FACOZINC zonder voorafgaande kennisgeving.


  10. Eigendomsclausule en clausule van schuldoverdracht

  Alle goederen blijven onze eigendom tot aan de integrale betaling ervan. Bij niet-betaling binnen de 24 uren na een ingebrekestelling, verleent de koper ons uitdrukkelijk de toestemming om het goed terug te halen daar waar het zich bevindt, op voorwaarde dat het niet gebruikt werd, onverminderd de toepassing van de strafclausule en de contractuele intresten.
  In geval van doorverkoop van de goederen die toebehoren aan de verkoper, zelfs verwerkt of gebruikt, draagt de koper vanaf dit moment elke schuldvordering die voortkomt uit de herverkoop ervan, over aan de verkoper.


  11. De volgende omstandigheden verlenen aan elke partij de toestemming om zich te ontslaan van elke verplichting ten opzichte van de andere en om de algemene verkoopvoorwaarden toe te passen:

  • het feit dat een wissel getrokken op zijn naam, geprotesteerd wordt
  • het feit zijn betalingstermijnen niet na te leven ten opzichte van om het even welke schuldeiser
  • het feit een vordering in te dienen onder bescherming van de wet op de continuïteit van de ondernemingen, failliet verklaard te zijn, in vereffening of onder gerechtelijk toezicht geplaatst te zijn.

  12. In geval van een bestelling van een stuk dat in onze werkhuizen vervaardigd dient te worden volgens een gedetailleerd voorschrift van de klant, is deze laatste verplicht om te controleren dat dit product geen voorwerp uitmaakt van een bescherming eigen aan een intellectueel eigendomsrecht van welke aard ook (octrooi, merken…). In ieder geval beschermt de klant ons voor elk verhaal in dat kader.


  13.De Rechtbanken van Charleroi zullen uitsluitend bevoegd zijn om eventuele geschillen tussen de firma en de kopers te beslechten.